ARTIKEL 1. |  ALGEMENE BEPALINGEN 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wauwwatmooi en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Een door Wauwwatmooi gegeven toestemming of afwijking van een bepaling uit de onderhavige algemene voorwaarden is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Aan elke toestemming is Wauwwatmooi gerechtigd voorwaarden te verbinden. 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.  
ARTIKEL 2. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1.Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Wauwwatmooi vrijblijvend. 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Wauwwatmooi, binden hem niet. 3. Aan een aanbod van Wauwwatmooi dat gebaseerd is op door de huurder onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de huurder geen rechten ontlenen. 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het daartoe door partijen opgemaakte huurcontract door beide partijen is ondertekend en in het bezit is gesteld van Wauwwatmooi. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wauwwatmooi niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Indien in het kader van dezelfde overeenkomst meerdere natuurlijke of rechtspersonen zich als huurder hebben verbonden, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.   
ARTIKEL 3. |  INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER 1.Wauwwatmooi verhuurt aan de huurder de zaken als schriftelijk is vastgelegd in het tussen partijen ondertekende huurcontract, voor de in dat contract vastgestelde bepaalde tijd met een startperiode van 3 maanden. Het gehuurde bevindt zich in de winkellocatie van Wauwwatmooi, waarmee de huurder, medehuurders en/of andere derden hun producten kunnen aanbieden aan het winkelend publiek. De huurder verkrijgt tijdens de looptijd van de overeenkomst, gedurende de kenbaar gemaakte openingstijden, toegang tot de locatie van Wauwwatmooi om het gehuurde in te richten en met zijn producten aan te vullen of verstuurd deze zodat Wauwwatmooi het gehuurde kan inrichten. 2. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de huurder dat Wauwwatmooi gemachtigd is de producten namens de huurder te (doen) verkopen en de producten voldoen aan de in het aanbod daarvan vermelde specificaties. De huurder is met uitsluiting van Wauwwatmooi volledig aansprakelijk voor het aanbod van producten en de verkoop daarvan door Wauwwatmooi aan derden en vrijwaart Wauwwatmooi van alle aanspraken van derden ter zake. Indien Wauwwatmooi als gevolg van dergelijke aanspraken van derden kosten moet maken of schade lijdt, komen deze kosten c.q. komt deze schade voor rekening van de huurder. 3. Producten dienen minimaal 2 dagen voor het begin van de huurperiode aanwezig te zijn. Indien huurder de producten zelf komt brengen dient dit van te voren even worden afgestemd. 4. Kosten voor retour zendingen komen voor rekening van huurder.  5. Wauwwatmooi hecht waarde aan de kwaliteit van de producten en de uitstraling van zijn winkellocatie. Wauwwatmooi behoudt zich dan ook te allen tijde het recht voor producten te weigeren. Van het productaanbod worden in elk geval uitgesloten gebrekkige, onbruikbare, incomplete, brandbare, seks- en druggerelateerde producten. 6. De opbrengst uit de verkoop van de producten komt maandelijks toe aan de huurder minus 10% commissiekosten. De huurder dient alle producten te voorzien van een door Wauwwatmooi verstrekte barcodesticker waarop door de huurder de prijs van de producten wordt vermeld. Voor fouten of vergissingen van de huurder, alsmede voor onduidelijkheden ten aanzien van de door de huurder vermelde prijzen op barcodestickers, draagt Wauwwatmooi geen enkele aansprakelijkheid. 6. Ten aanzien van het aanbod en de verkoop van producten spant Wauwwatmooi zich in naar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van het aanbod van producten en de verkoop daarvan verbindt Wauwwatmooi zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij er niet voor instaan dat de verkoopresultaten worden bereikt die de huurder met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen. Ten aanzien van het aanbod van de producten aan derden verbindt Wauwwatmooi zich niet verder dan uitdrukkelijk tussen de huurder en Wauwwatmooi is overeengekomen. 7. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 3 maanden en zal automatisch worden verlengd met 1 maand, mits deze schriftelijk of via mail, met ontvangstbevestiging van Wauwwatmooi wordt opgezegd met inachtneming van een maand opzegtermijn. 8. Bij afloop van het contract dienen alle spullen te worden opgehaald of worden door Wauwwatmooi geretourneerd naar huurder. Gemaakte kosten voor het retour sturen van producten komen ten koste van de huurder.   
ARTIKEL 4. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. Wauwwatmooi is gerechtigd het gehuurde te weigeren indien de huurder op het moment dat hij het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen nog niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Het bepaalde in de vorige zin laat de ingangsdatum van de overeenkomst en alle daaruit voorvloeiende verplichtingen onverlet.  2. Wauwwatmooi is bevoegd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de
huurder de verplichtingen uit de overeenkomst of de onderhavige voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Wauwwatmooi ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen. 3. Indien de huurder in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Wauwwatmooi gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 4. Voorts is Wauwwatmooi gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 5. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst geleden schade komen voor rekening van de huurder, tenzij deze schade niet aan hem kan worden toegerekend. 6. De huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Wauwwatmooi op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.  7. Indien Wauwwatmooi de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond opeisbaar.  
ARTIKEL 5. |  OVERMACHT 1. Wauwwatmooi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Wauwwatmooi door toedoen van derden niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen. 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 4. Indien Wauwwatmooi bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.  5. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.  
ARTIKEL 6. |  PRIJZEN EN BETALINGEN 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde huurprijzen per maand en excl. BTW. 2. De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens de overeenkomst of de onderhavige voorwaarden is verschuldigd, zal uiterlijk vóór aanvang van de huur in euro’s, zonder opschorting of verrekening geschieden door overboeking op het aan de huurder daarvoor kenbaar gemaakte bank- of girorekeningnummer. 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de huurder over het openstaande bedrag verschuldigd, onverminderd het recht van Wauwwatmooi om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 4. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van door de huurder verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.  
ARTIKEL 7. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING  1. Het gebruik van het gehuurde en het aanbod en de verkoop van producten vinden plaats voor risico van de huurder. Wauwwatmooi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van gehuurde. De huurder vrijwaart Wauwwatmooi van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake. 2. Wauwwatmooi is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de producten, tenzij dit aan opzet of bewuste roekeloosheid van Wauwwatmooi is toe te rekenen. Geen door of namens de huurder opgestelde producten worden door Wauwwatmooi verzekerd tegen welk risico dan ook.  3. Wauwwatmooi is niet aansprakelijk voor gebreken aan het gehuurde die hij niet kende of behoorde te kennen. 4. Wauwwatmooi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van derden. 5. Wauwwatmooi is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de huurder onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. De huurder is voorts verantwoordelijk voor de kwaliteit en deugdelijkheid van de door hem middels het gehuurde aangeboden producten. 7. Wauwwatmooi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 8. De aansprakelijkheid van Wauwwatmooi is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag dat de door hem eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert. 11. Alle vorderingen en verweren jegens Wauwwatmooi verjaren door verloop van één jaar.   
ARTIKEL 8. |  SLOTBEPALINGEN 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de huurder en Wauwwatmooi, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wauwwatmooi aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

© 2014 - 2020 Wauwwatmooi | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.